m

Our Mission Statement

This is Photoshop's version of Loremer Ipsn gravida nibh vel velit auctoregorie sam alquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit.

Contact Us

Opening Hours : Mon – Sat
08:00 – 17:00
Official Line : 

@spmetalwork
Contact : 034-854444
[email protected]
Top
SP Metalwork Co., Ltd. / News  / โครงการพัฒนาโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รู้เท่าทันภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านบางปิ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โครงการพัฒนาโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รู้เท่าทันภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านบางปิ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

6 กันยายน 2563 – วันแรกของกิจกรรม CSR พัฒนาโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รู้เท่าทันภัยยาเสพติดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กเล็กให้ครบทุกด้าน เพื่อกระตุ้นสมองเด็กเล็กให้รู้จักคิด รู้จักสังเกตและรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง
เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่เด็กเล็ก และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กร่วมกันได้ 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี
โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานในองค์กรและชุมชน ต่อยอดสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ให้เป็นสังคมแห่งความร่วมมือระหว่างผู้ให้และผู้รับได้อย่างยั่งยืนต่อไป

13 กันยายน 2563 – กิจกรรม CSR โพัฒนาโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

10 พฤศจิกายน 2563 มอบอาคารสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านบางปิ้ง