บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด เริ่มจดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยคุณสมพงษ์ พงศ์เกรียงยศ เพื่อประกอบธุรกิจหล่อหลอมโลหะชนิดต่างๆ อันได้แก่ เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กเหนียวหล่อ, และเหล็กหล่อชนิดพิเศษเป็นต้นโดยผลิตตามความต้องการของลูกค้า (OEM) ซึ่งได้แก่ อะไหล่รถไถนา, อะไหล่รถแทรกเตอร์, กระปุกเกียร์และพูเล่ย์เป็นต้น
ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้ขยายการผลิตสินค้าสู่สินค้าประเภทอุปกรณ์เหล็กหล่อท่อประปา และประตูประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้า SP ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ คือ หน่วยงานราชการ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงและกรมชลประทาน เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยให้มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดทุกกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพที่ว่า


"เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายและให้บริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"